10 Đoạn Code Cho Funtions.php Để Quản Lý WordPress Admin

Nếu bạn là một nhà phát triển giao diện, thì chắc hẳn bạn sẽ rất mong muốn lưu giữ các đoạn code khác nhau mà bạn có thể thêm vào tập tin functions.php của giao diện, do đó bạn có thể tái sử dụng chúng. Trong bài viết này tôi sẽ liệt kê một vài đoạn codes mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát khu vực admin.

1. ĐOẠN CODE CHO PHÉP “TÍNH NĂNG ADMIN BỊ ẨN” HIỂN THỊ TẤT CẢ CÁC CÀI ĐẶT TRANG WEB

Đoạn code nhỏ này hoạt động rất hiệu quả. Nó sẽ thêm một tùy chọn bổ sung cho trình đơn cài đặt của bạn, kèm theo đó là một liên kết đến tất cả các thiết lập. Các thiết lập này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ của tất cả các settings mà bạn có trong cơ sở dữ liệu của mình. Đoạn code dưới đây sẽ hiển thị đường link này cho quản trị viên và đồng thời ẩn nó đối với tất cả những người dùng khác. Nếu bạn đang tìm Cách Xóa Hàng Loạt Users Với Vai Trò Riêng Trên WordPress thì đọc bài viết này nhé.

// CUSTOM ADMIN MENU LINK FOR ALL SETTINGS
  function all_settings_link() {
  add_options_page(__('All Settings'), __('All Settings'), 'administrator', 'options.php');
  }
  add_action('admin_menu', 'all_settings_link');</pre>
<pre>

2. XÓA THÔNG BÁO CẬP NHẬT ĐỐI VỚI TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG NGOẠI TRỪ QUẢN TRỊ VIÊN

Mã này sẽ đảm bảo rằng không có bất kỳ người nào ngoại trừ các quản trị viên sẽ được thông báo bởi WordPress về các bản cập nhật có sẵn. Ở bài viết Cách Thêm Các Thông Báo Quản Trị Trên WordPress chúng tôi đã giới thiệu bạn cách thêm thông báo cho quản trị viên, hãy tham khảo nếu bạn chưa biết nhé

// REMOVE THE WORDPRESS UPDATE NOTIFICATION FOR ALL USERS EXCEPT SYSADMIN
    global $user_login;
    get_currentuserinfo();
    if (!current_user_can('update_plugins')) { // checks to see if current user can update plugins
    add_action( 'init', create_function( '$a', "remove_action( 'init', 'wp_version_check' );" ), 2 );
    add_filter( 'pre_option_update_core', create_function( '$a', "return null;" ) );
    }

3. THAY ĐỔI LOGO LOGIN VÀ IMAGE URL LINK

Đoạn code này sẽ cho phép bạn dễ dàng chỉnh sửa Logo của trang đăng nhập WordPress cũng như các href link và alt text của logo này. Đọc bài Làm Thế Nào Để Thay Đổi Logo Đăng Nhập Trong WordPress cũng là một cách tương tự để thay đổi logo login

// CUSTOM ADMIN LOGIN HEADER LOGO
  function my_custom_login_logo() {
echo '';
  }
  add_action('login_head', 'my_custom_login_logo');

// CUSTOM ADMIN LOGIN HEADER LINK & ALT TEXT
  function change_wp_login_url() {
  echo bloginfo('url'); // OR ECHO YOUR OWN URL
  }
  function change_wp_login_title() {
  echo get_option('blogname'); // OR ECHO YOUR OWN ALT TEXT
  }
  add_filter('login_headerurl', 'change_wp_login_url');
  add_filter('login_headertitle', 'change_wp_login_title');

4. TÙY CHỈNH TRÌNH TỰ CỦA ADMIN MENU

Mã này sẽ cho phép bạn sắp xếp lại thứ tự của các thành phần trong menu admin. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấn vào một liên kết có sẵn trong menu admin và sao chép tất cả mọi thứ trước khi / wp-admin / URL. Trình tự dưới đây đại diện cho thứ tự menu admin mới mà bạn sẽ có.

// CUSTOMIZE ADMIN MENU ORDER
  function custom_menu_order($menu_ord) {
    if (!$menu_ord) return true;
    return array(
    'index.php', // this represents the dashboard link
    'edit.php?post_type=events', // this is a custom post type menu
    'edit.php?post_type=news',
    'edit.php?post_type=articles',
    'edit.php?post_type=faqs',
    'edit.php?post_type=mentors',
    'edit.php?post_type=testimonials',
    'edit.php?post_type=services',
    'edit.php?post_type=page', // this is the default page menu
    'edit.php', // this is the default POST admin menu
  );
  }
  add_filter('custom_menu_order', 'custom_menu_order');
  add_filter('menu_order', 'custom_menu_order');

5. LOẠI BỎ CÁC ITEMS DASHBOARD KHÔNG MONG MUỐN

Loại bỏ nhiều mục khác nhau khỏi bảng điều khiển của bạn. Đặc biệt là những items gây phiền nhiễu cho các “liên kết”.

add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');

function my_custom_dashboard_widgets() {
global $wp_meta_boxes;
 //Right Now - Comments, Posts, Pages at a glance
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
//Recent Comments
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']);
//Incoming Links
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']);
//Plugins - Popular, New and Recently updated WordPress Plugins
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);

//Wordpress Development Blog Feed
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
//Other WordPress News Feed
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']);
//Quick Press Form
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_quick_press']);
//Recent Drafts List
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_recent_drafts']);
}

6. WORDPRESS CUSTOM ADMIN FOOTER

Tôi sử dụng mã này cho các trang web của khách hàng như là tài liệu tham khảo để liên lạc.

// customize admin footer text
function custom_admin_footer() {
    echo 'add your custom footer text and html here';
}
add_filter('admin_footer_text', 'custom_admin_footer');

7. CUSTOM DASHBOARD CSS

Bạn có thể thêm bất kỳ thay đổi cho css giữa các tags

/* Change WordPress dashboard CSS */
function custom_admin_styles() {
  echo '<style type="text/css">#wphead{background:#069}</style>';
}
add_action('admin_head', 'custom_admin_styles');

8. POST WORD COUNT

Thêm tổng số lượng các từ được xuất bản phía dưới cùng của hộp “Right Now” trên bảng điều khiển admin. Điều này rất hữu ích nếu bạn đang sử dụng blog như là một lối ra cho NaNoWriMo hoặc những thứ tương tự. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi xem kỹ năng viết blog của bạn đã trở nên phong phú hơn như thế nào.

function post_word_count() {
  $count = 0;
  $posts = get_posts( array(
    'numberposts' => -1,
    'post_type' => array( 'post', 'page' )
  ));
  foreach( $posts as $post ) {
    $count += str_word_count( strip_tags( get_post_field( 'post_content', $post->ID )));
  }
  $num = number_format_i18n( $count );
  // This block will add your word count to the stats portion of the Right Now box
  $text = _n( 'Word', 'Words', $num );
  echo "<tr><td class='first b'>{$num}</td><td class='t'>{$text}</td></tr>";
  // This line will add your word count to the bottom of the Right Now box.
  echo '<p>This blog contains a total of <strong>' . $num . '</strong> published words!</p>';
}

// add to Content Stats table
add_action( 'right_now_content_table_end', 'post_word_count');
// add to bottom of Activity Box
add_action('activity_box_end', 'post_word_count');

9. LOẠI BỎ WP 3.1 ADMIN BAR

WordPress 3.1 đi kèm với một tính năng mới được gọi là Admin Bar. Thanh này được thêm vào trang web của bạn (cả trên bảng điều khiển và các trang web của chính nó) khi bạn đăng nhập. Bạn muốn loại bỏ nó? Thật dễ dàng, chỉ cần thêm đoạn mã sau.

remove_action('init', 'wp_admin_bar_init');

10. THÊM CUSTOM LINKS VÀO WORDPRESS ADMIN BAR

Được giới thiệu trong WordPress 3.1, Admin bar là một tính năng mới rất được ưa thích. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm các liên kết tùy chỉnh (custom links) vào WordPress admin bar.

function mytheme_admin_bar_render() {
	global $wp_admin_bar;
	$wp_admin_bar->add_menu( array(
		'parent' => 'new-content', // use 'false' for a root menu, or pass the ID of the parent menu
		'id' => 'new_media', // link ID, defaults to a sanitized title value
		'title' => __('Media'), // link title
		'href' => admin_url( 'media-new.php'), // name of file
		'meta' => false // array of any of the following options: array( 'html' => '', 'class' => '', 'onclick' => '', target => '', title => '' );
	));
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'mytheme_admin_bar_render' );

Đọc thêm bài viết: Làm Thế Nào Để Hiển Thị Code Trên WordPress Dễ Dàng nếu bạn chưa biết cách hiển thị những đoạn code nhé

Hãy theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về thủ thuật WordPress, SEO, Marketing, ebook hay.. !

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments