Thuật Ngữ: Absolute Path

Thuật Ngữ: Absolute Path

Đôi khi được gọi là đường dẫn file hoặc đường dẫn đầy đủ, đường dẫn tuyệt đối là vị trí của một thư mục hoặc tập tin trong máy tính. Nó chứa thư mục gốc cũng như tất cả các thư mục con khác có chứa các tập tin hoặc thư mục. Các đường dẫn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều hành để đại diện cho các mối liên kết của tập tin và thư mục. Chúng cũng cần thiết cho các hoạt động của mạng Internet và mẫu cơ sở của các URL.

Ngoài các đường dẫn tuyệt đối, cũng còn có các đường dẫn tương đối. Những đường dẫn này xác định vị trí của một tập tin tương đối so với thư mục làm việc của bạn, hoặc các thư mục đang truy cập. Những đường dẫn tuyệt đối sử dụng một thư mục gốc, thư mục mà thường ở đầu của cây tập tin. Điều này có nghĩa rằng không quan trọng thư mục mà bạn đang mở là gì, bạn vẫn luôn có thể sử dụng đường dẫn này để xác định vị trí một nguồn tài nguyên trên hệ thống.

Để cung cấp cho bạn một số ví dụ, trong các hệ điều hành vận hành cơ sở Linux và Unix và các web server các đường dẫn tuyệt đối thường bắt đầu với một dấu gạch chéo về phía trước / . Sau đó mỗi thư mục được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Thí dụ:
1/home/john/www/blog/index.php
Trong các hệ điều hành Microsoft Windows và các web server nó thường bắt đầu với một ký tự ổ đĩa và được tách ra bằng gạch chéo ngược.
1C:\Windows\Users\john\html\docs\blog\index.php
Trên internet, các URL tuân theo các quy ước của Unix về việc sử dụng dấu gạch chép trước để chia các tập tin và thư mục trên các server.

Chia sẻ lên: