Thuật ngữ: Action

Thuật ngữ: Action

Action là một hàm trong WordPress, được chạy trong một thời điểm bên trong lõi của WordPress. Tại đây, có rất nhiều hành động được xác định trước hoặc cho phép những nhà phát triển có thể tùy ý chỉnh sửa. Đây là một phần của WordPress làm để mở rộng và đa số các plugin phụ thuộc vào các hoạt động bên trong WordPress.

Để bạn có thể dễ hiểu hơn, tôi đưa sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể như sau: giả sử bạn đang muốn thêm dòng copyright vào phần footer của website. Để làm được việc đó, bạn có thể chỉnh sửa giao diện của footer trong file php. Trong một vài trường hợp, việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn định nghĩa hành động trước khi nó được thực thi ở footer của website. Rất đơn giản, bạn chỉ cần sao chép đoạn code copyright vào trong file functions.php. Sau đó bạn bạn thêm hàm bạn mà bạn tạo ra vào trong action ngay tại file bạn đang mở như sau:

function copyright_notice() {
echo "Copyright All Rights Reserved";
}
add_action('wp_footer','copyright_notice');

Trong ví dụ này copyright_notice là một action được gắn vào wp_footer. Hàm copyright_notice sẽ được thực thi khi hàm wp_footer() được gọi bởi wordpress theme.

Chia sẻ lên: