Thuật Ngữ: Admin Bar

Thuật Ngữ: Admin Bar

Admin bar là một thanh nổi có chứa các liên kết màn hình quản trị hữu ích như thêm một bài mới, xem các bình luận chưa quyết định, chỉnh sửa hồ sơ của bạn, vv Nó có thể được mở rộng bằng các plugin để thêm chức năng bổ sung ví dụ SEO và nhiều hơn nữa. Thanh Admin đã được thêm vào WordPress ở phiên bản 3.1. Đối với những người dùng đã đăng ký, admin bar được bật cho cả viewing site hoặc các khu vực WordPress admin (Bảng điều khiển). Tuy nhiên, bạn có thể tắt nó đi bằng cách vào Users »Your profile.

Chia sẻ lên: