Thuật ngữ: AJAX

Thuật ngữ: AJAX

AJAX hoặc Asynchronous Javascript and XML, là một công nghệ được sử dụng trong lập trình web, cho phép trang web kết nối với máy chủ mà không cần tải lại trang. Sử dụng AJAX, ứng dụng trên website có thể trao đổi dữ liệu với máy chủ mà không làm cản trở công việc của trang web hiện tại. Mặc dù chữ X trong AJAX đại diện cho XML nhưng không nhất thiết bạn phải dùng XML để trao đổi dữ liệu mà có thể thay thế bằng JSON

Trong máy tính, mọi hoạt động đều là “asynchronous” có nghĩa là các tính năng đều làm việc độc lập với những tiến trình khác. Đấy là lý do tại sao website không phải tải lại trang để gửi thông tin về máy chủ.

AJAX không làm việc đơn độc mà cùng với những công nghệ khác để tạo nên một yêu cầu HTTP hoặc HTTPS. Nhưng công nghệ đó bao gồm:

  • HTML
  • CSS
  • Document Object Model
  • XML
  • XMLHttpRequest Object
  • Javascript

Trong WordPress, AJAX có thể được tìm thấy trong màn hình chỉnh sửa bài viết, bạn có thể thêm chuyên mục mới trong khi đang viết bài mà không cần tải lại trang. Một ví dụ khác là việc quản trị bình luận trên trang web nơi bạn xóa hoặc chấp thuận bình luận mới mà không nhất thiêt phải tải lại trang.

Chia sẻ lên: