Thuật ngữ: Array

Thuật ngữ: Array

Trong ngôn ngữ lập trình máy tính, array là một biến đặc biệt để lưu trữ nhiều giá trị và có thể truy xuất giá  trị của đó bằng cách sử dụng sô thứ tự hoặc từ khóa.

WordPress được phát triển bằng ngôn ngữ PHP, chính vì thế người dùng WordPress có thể thay đổi chúng trong WordPress theme, plugin hoặc trong chính bản thân WordPresss. Trong PHP, hàm array() được sử dụng để tạo ra chúng. Có 3 loại bạn có thể tạo trong PHP:

 • Indexed: sử dụng số để truy suất giá trị.
 • Associative: sử dụng chữ hoặc chuỗi để truy suất giá trị
 • Multidimensional: có thể chứa nhiều hơn một mảng

Mảng được sử dụng trong vòng lặp để lưu trữ một dạng danh sách dữ liệu và để thực hiện thuật toán sắp xếp cho từng giá trị. Ví dụ, nếu bạn có ba chiếc xe oto, bạn có thể lưu chúng ở ba biến khác nhau như:

$car1= "Honda";
$car2 = "Chevrolet";
$car3 = "BMW";

Bạn nghĩ thế nào khi chúng ta có hơn 3 chiếc xe, 10 hay 30 cái chẳng hạn. Bạn sẽ tạo ra 30 biến để lưu giá trị cho từng loại sao. Chắc chắn là không rồi, bạn nên nhét toàn bộ chúng vào mảng như này:

$cars= array("Honda", "Chevrolet", "BMW");

Và bây giờ, bạn có thể làm mọi thứ với mảng vừa tạo ra. Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm count() để đếm số lượng phần tử có trong mảng. Và $cars[2] sẽ có giá trị là ‘BMW’ (số thứ tự trong chuỗi bắt đầu từ 0)

Ví dụ trong WordPress:

Biến $arg là một chuỗi để lưu trữ giá trị đầu vào để dùng trong hàm wp_list_categories sau này:

<?php
$args = array(
 'taxonomy'   => 'category',
 'orderby'   => 'name',
 'show_count'  => 0,
 'pad_counts'  => 0,
 'hierarchical' => 1,
 'title_li'   => 'Categories'
);
?>

<ul>
<?php wp_list_categories( $args ); ?>
</ul>
Chia sẻ lên: