Thuật Ngữ: Attachment

Thuật Ngữ: Attachment

Thuật ngữ file đính kèm được sử dụng cho các tập tin được tải lên WordPress từ màn hình chỉnh sửa bài đăng. Khi một tập tin được tải lên bằng cách sử dụng nút Add Media từ màn hình màn hình chỉnh sửa bài đăng, tập tin đó sẽ tự động trở thành một tập tin đính kèm trong bài đăng cụ thể. Tập tin được tải lên trực tiếp đến Media Library không được gắn liền cụ thể với một bài viết hay trang nào cả. Một tập tin đính kèm có thể là bất kỳ tập tin nào được tải lên bằng cách sử dụng cách tải lên media.

Các nhà phát triển theme có thể sử dụng tính năng file đính kèm bằng cách sử dụng các thẻ mẫu và thẻ mẫu điều kiện để vận dụng sự xuất hiện của các bài viết với các file đính kèm. Một ví dụ phổ biến của các nhà phát triển sử dụng file đính kèm kết hợp với bài viết là việc sử dụng các hình ảnh bài viết; những hình ảnh này có thể được thiết lập là một mặc định, một category image hoặc một hình ảnh mới cho mỗi bài (mà nó có thể là một tập tin đính kèm của bài viết đó hiển thị một cách cụ thể mà theme được thiết lập để hiển thị nó).

Bảng phụ Media Library cũng có thể được sử dụng để gắn media vào bài viết cụ thể sau khi đã được tải lên vào media library. Media mà được tải lên vào một bài cụ thể, hoặc được nhắc đến ở một bài cụ thể tự động được đính kèm với bài viết đó. Media được đính kèm vào các bài viết cũng có thể không phải là file đính kèm khi bài viết bị xóa khỏi WordPress. Những bài viết có thể trở lại là file đính kèm với một bài viết mới với cùng một cách mà chúng đã được gắn liền với các bài bản gốc. Media cũng có thể được đính kèm với nhiều bài cùng một lúc và có thể không đính kèm với bất kỳ bài viết nào cả, nếu cần thiết.

Chia sẻ lên: