Thuật Ngữ: Chmod

chmod là gì?

chmod là một lệnh shell Linux / Unix được sử dụng để thay đổi quyền với các tập tin và thư mục. chmod là viết tắt của change mode. Theo một số môi trường hosting web, người dùng có thể cần phải sử dụng lệnh này để thay đổi một số quyền với tập tin hoặc thư mục để làm cho chúng có thể được viết bởi WordPress. Nếu nhưng người dùng không có quyền truy cập vào một shell Unix, thì họ vẫn có thể sử dụng lệnh này bằng cách sử dụng một chương trình FTP.

Nói một cách đơn giản: có những lúc bạn muốn thêm một plugin từ bảng điều khiển WordPress của bạn, nâng cấp một plugin, thêm hình ảnh, hoặc một cái gì đó tương tự. Trong số các trường hợp này dựa trên các thiết lập hosting web của bạn, bạn có thể không có khả năng làm được bất kì điều nào bởi vì các quyền với tập tin / thư mục không đúng. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải sử dụng lệnh chmod.

file-permissions-ftp

Chia sẻ lên: