Thuật Ngữ: Database

Database là gì

Database là một cơ sở dữ liệu là một bộ dữ liệu được tổ chức, có cấu trúc. Trong thuật ngữ máy tính một cơ sở dữ liệu đề cập đến một phần mềm được sử dụng để lưu trữ và tổ chức dữ liệu. Hãy nghĩ nó như một cabinet của các tập tin nơi mà bạn lưu trữ dữ liệu trong các phần khác nhau được gọi là các bảng. Khi bạn cần một tập tin cụ thể bạn nhìn vào phần cụ thể đó (bảng) và lấy các tập tin (dữ liệu) bạn cần.
WordPress sử dụng MySQL như hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của nó. MySQL là một phần mềm dùng để tạo ra cơ sở dữ liệu, lưu trữ và lấy dữ liệu khi có yêu cầu. MySQL cũng là một phần mềm mã nguồn mở, giống như WordPress và hoạt động tốt nhất với những phần mềm mã nguồn mở phổ biến khác, chẳng hạn như web server Apache, PHP, và hệ điều hành Linux.

Để cài đặt WordPress bạn cần có một cơ sở dữ liệu MySQL. Tất cả các nhà cung cấp hosting WordPress cung cấp MySQL được bao gồm trong các gói hosting của họ. Trong khi cài đặt (Xem: Hướng dẫn cài đặt WordPress hoàn toàn ), bạn cung cấp WordPress thông tin cơ sở dữ liệu của bạn, và sau đó WordPress sẽ lo phần làm những phần còn lại.

Database host là gì

Database host là máy tính host cơ sở dữ liệu của bạn trên một máy chủ MySQL. Phần lớn thời gian nó là localhost và nhập localhost trong khu vực host sẽ kết nối WordPress đến cơ sở dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp web hosting có thể sử dụng hostname khác nhau để quản lý các server MySQL . Bạn sẽ tìm thấy hostname của bạn trong phần MySQL hoặc phần cơ sở dữ liệu của bảng điều khiển hosting của bạn. Hỏi nhà cung cấp hosting của bạn nếu bạn không thể tìm thấy hostname.

Database table là gì

Các cơ sở dữ liệu có các bảng mà cũng giống như các phần hoặc các cabinet trong hệ thống cơ sở dữ liệu của bạn. Mỗi bảng có các cột và các thông tin được lưu trữ như các hàng. Mỗi hàng có một khu vực cho mỗi cột trong bảng.

Ví dụ: một cơ sở dữ liệu văn phòng có thể có một bảng gọi là employee_records. Bảng này có thể có các cột sau:
employee_id
employee_name
employee_joining_date
employee_phone_no
WordPress sẽ tự động tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn. Tại thời điểm viết bài này, một cài đặt mặc định của WordPress sẽ tạo ra các bảng dưới đây:
wp_commentmeta
wp_comments
wp_links
wp_options
wp_postmeta
wp_posts
wp_terms
wp_term_relationships
wp_term_taxonomy
wp_usermeta
wp_users
Mỗi của các bảng này sẽ có các cột khác nhau, nơi dữ liệu được lưu trữ. Ví dụ, bảng wp_users trong WordPress có các cột sau:
ID
user_login
user_pass
user_nicename
user_email
user_url
user_registered
user_activation_key
user_status
display_name

Truy vấn SQL là gì?

SQL là viết tắt của Structured Query Language, nó là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt được sử dụng để quản lý các cơ sở dữ liệu. Một lệnh ban hành bởi SQL đến server để lấy cơ sở dữ liệu được gọi là một truy vấn. WordPress sử dụng các truy vấn MySQL để có được dữ liệu và sử dụng nó để tạo ra các trang web.

Một truy vấn MySQL điển hình trông như thế này:

SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 23;

SQL không chỉ giới hạn để lấy dữ liệu từ các bảng. Nó cũng có thể cập nhật, chèn và xóa dữ liệu từ các bảng và thậm chí tạo bảng mới. Đây là cách WordPress lưu trữ và chỉnh sửa tất cả các dữ liệu trang web của bạn bằng cách lưu trữ và lấy nó ra khỏi cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các truy vấn SQL.

Làm thế nào để quản lý cơ sở dữ liệu WordPress

Điều quan trọng là để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể làm nhiệm vụ nhất định trên cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Điều này có thể giúp bạn khắc phục một số vấn đề WordPress thông thường, giúp bạn khôi phục trang web của bạn, và làm cho trang web của bạn nhìn chung là an toàn hơn. Ví dụ, bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các bản sao lưu thường xuyên.

wp-database-phpmyadmin

Các cơ sở dữ liệu WordPress có thể được quản lý sử dụng phpMyAdmin, đây là một ứng dụng web mã nguồn mở với một giao diện người dùng đồ họa, rất dễ dàng để quản lý các cơ sở dữ liệu MySQL. Ngoài ra còn có nhiều plugin WordPress sẵn có mà có thể giúp bạn tạo ra các bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress.

Chia sẻ lên: