Thuật Ngữ: CSS

CSS là gì?

CSS hay Cascading Style Sheets là một style street language được sử dụng để xác định hiển thị hình ảnh và định dạng của các thư mục HTML. Các theme WordPress sử dụng CSS và HTML để xuất ra các dữ liệu được tạo ra bởi WordPress. Mỗi theme WordPress chứa một tập tin style.css trong đó có quy tắc style để xác định các định dạng của trang được tạo ra bởi WordPress.

CSS là rất đơn giản để sử dụng và dễ học. Có rất nhiều trang web xuất bản hướng dẫn về CSS cho những người mới bắt đầu, chúng có thể giúp người mới bắt đầu sử dụng WordPress . Tuy nhiên, vì nó rất đơn giản để sử dụng, rất nhiều người dùng WordPress có thể hiểu được những điều đơn giản cơ bản bằng cách nhìn vào tập tin style.css của theme WordPress của họ.

Thí dụ:

body {
font-size:14px;
color: #444;
background-color:#FFFFFF;
}
h1 {
font-size:18px;
text-transform:uppercase;
}
.post-title {
font-size: 16px;
color: #4C0000;
font-weight:normal;
}

Các phần tử HTML có thể được định kiểu trực tiếp trong CSS. Các nhà thiết kế cũng sử dụng các định danh và các lớp để xác định các phần khác nhau mà có thể được định kiểu trong CSS. Điều này giúp họ sử dụng các style khác nhau cho các cùng một phần tử HTML trên một trang web, nhưng trong các phần khác nhau. Ví dụ, một phần tử h1 cho tiêu đề blog trong phần tiêu đề của một trang có thể được định kiểu khác với một phần tử h1 khác trong khu vực bài viết của cùng một trang.
Thí dụ:

<div id="header">
<h1 class="blog-title">
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>" title="<?phpbloginfo('name'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a>
</h1>
</div>

HTML được hiển thị ở trên có chứa một định danh tên là ‘header’ và một lớp được gọi là ‘blog-title “. Những phần này có thể được định kiểu trong CSS.
Thí dụ:

#header {
background-color:#4C0000;
height:120px;
width:100%;
padding:20px;
}
h1.blog-title a {
font-color:#FFFFFF;
font-size:16px;
font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
text-decoration:none;
}
Chia sẻ lên: