Thuật Ngữ: Custom Headers

Custom Headers là gì?

Các tiêu đề tùy chỉnh (custom headers) là một tính năng theme của WordPress cho phép các nhà phát triển theme có thể hỗ trợ cho các tuỳ biến của hình ảnh tiêu đề. Khi trợ giúp custom header được kích hoạt trong một theme nào đấy, người dùng có thể thay thế hình ảnh mặc định được sử dụng trong tiêu đề của theme bằng hình ảnh của chính họ. Hầu hết các chủ đề đều có những giới hạn như kích thước ảnh tiêu để có thể là bao nhiêu. Một số các theme được làm ra mà chỉ có đủ không gian để đặt một logo, một số khác cho phép bạn sử dụng toàn bộ chiều rộng của theme. Một số theme sẽ cho phép việc sử dụng các tiêu đề linh hoạt có thể mở rộng hay thu hẹp kích thước tùy thuộc vào độ rộng của cửa sổ trình duyệt vào thời điểm đó. Một số theme cũng sẽ cho phép việc sử dụng các hình ảnh tiêu đề trước khi tải lên, những hình ảnh đã hiện diện trong theme, chẳng hạn như những hình ảnh có sẵn trong các theme mặc định của WordPress.

Các tùy chọn để thay đổi các tiêu đề là thường hiện diện dưới Appearance, nó nằm ở thanh menu bên trái trong bảng WordPress Admin.

appearance

Các link tiêu đề sẽ cho phép bạn thay đổi tiêu đề khi cần thiết hoặc tải lên tiêu đề tùy chỉnh của riêng bạn. Các hình ảnh cũng có thể được cắt khi cần thiết để phù hợp với tiêu đề. Một số theme cũng cho phép bạn thay thế các tiêu đề với văn bản của bạn thay vì một hình ảnh, hoặc sử dụng một hình ảnh làm nền và có văn bản ở trên, nhưng những tính năng này phụ thuộc vào các theme cụ thể.

 

Chia sẻ lên: