Thuật Ngữ: Filters

Filters là gì?

Các bộ lọc ( Filter) là các hàm mà WordPress sử dụng để truyền dữ liệu thông qua. Truyền dữ liệu thông qua các bộ lọc cho phép các nhà phát triển sửa đổi hành vi mặc định của một hàm cụ thể. Các hàm được sử dụng để lọc dữ liệu được gọi là Hook. Bộ lọc và các Action cùng nhau cho phép các nhà phát triển sự linh hoạt tuyệt vời để thay đổi các bộ lọc WordPress mặc định và các hành động và thậm chí là tạo các bộ lọc tùy chỉnh riêng của họ và các hành động để các nhà phát triển khác có thể mở rộng các plugin hoặc theme của họ.

Các Filter khác với các Action. Các action trong WordPress được thực hiện tại các sự kiện như khi một theme hoặc plugin được kích hoạt, hoặc khi một bài viết được xuất bản. Các filter được sử dụng để lọc đầu ra khi nó được gửi tới cơ sở dữ liệu hoặc đến trình duyệt của người dùng.

Ví dụ về cách sử dụng một filter của WordPress

function wpb_custom_excerpt( $output ) {
if ( has_excerpt() && ! is_attachment() ) {
$output .= wpb_continue_reading_link();
}
return $output;

}
add_filter( ‘get_the_excerpt’, ‘wpb_custom_excerpt’ );

Các code mẫu ở phía trên thêm một hàm wpb_custom_excerpt vào filter get_the_excerpt.

WordPress Plugin API có danh sách riêng về các filter hook có sẵn trong WordPress.

Chia sẻ lên: