Thuật Ngữ: FTP

FTP là gì?

FTP hay File Transfer Protocol là một giao thức internet được sử dụng để chuyển các tập tin qua mạng Internet từ máy này sang máy khác. Ví dụ, khi bạn đang cài đặt một phần mềm như WordPress trên trang web của bạn, thì bạn sẽ có nhiều khả năng sử dụng FTP để tải lên tất cả các file WordPress từ máy tính cá nhân của bạn đến server của bạn. Để làm được điều này, bạn cần một cái gì đó gọi là một FTP client. FTP client là một phần mềm chạy trên máy tính cá nhân của bạn và cho phép bạn chuyển các tập tin đến và đi từ web server của bạn. Filezilla và WS_FTP là những ví dụ dễ dàng để sử dụng  FTP client.

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ web hosting WordPress  cung cấp cho người sử dụng truy cập vào FTP, như vậy họ có thể tải lên hoặc tải xuống các tập tin từ web hosting servercủa họ trực tiếp từ bảng điều khiển của họ. Những người sử dụng WordPress có thể cần một FTP client để tải lên các tập tin WordPress đến web hosting server của họ trước khi họ có thể cài đặt WordPress.

Bên cạnh việc cài đặt WordPress, nếu bạn có kế hoạch sử dụng các plugin hoặc sửa đổi tập tin functions.php của theme của bạn thì sẽ rất tốt nếu hiểu làm thế nào để sử dụng FTP. Đôi khi thêm một plugin hoặc thực hiện một thay đổi file functions.php có thể gây ra “white screen of death” và khóa bạn ra khỏi trang web của bạn do các code kém chất lượng hoặc khả năng tương thích giữa các plugin. Nếu bạn biết cách sử dụng FTP, thì bạn chỉ có thể kết nối đến server của bạn bằng cách sử dụng FTP client và xóa các tập tin đang gây ra vấn đề.

Chia sẻ lên: