Thuật Ngữ: function.php

functions.php là gì?

functions.php hoặc theme functions file ( tập tin các chức năng cua theme) có một template được sử dụng bởi các theme WordPress. Nó hoạt động như một plugin và được nạp tự động trong cả trang admin và front-end của một trang web WordPress. Thông thường tập tin này được sử dụng để xác định các chức năng, các lớp, hành động và các filter được sử dụng bởi các template khác trong theme. Nó có thể được sử dụng để thêm các tính năng và mở rộng chức năng của cả theme, và các cài đặt WordPress.

Các tập tin functions.php có thể được tìm thấy trong thư mục theme của bạn. Bạn có thể thêm cả các chức năng WordPress tích hợp và các chức năng PHP thường vào các hook và các filter được xác định trước xuyên suốt lõi WordPress. Mặc dù mỗi theme bạn đã cài đặt trên trang web của bạn đã có tập tin functions.php của riêng nó, duy nhất file chủ đề hoạt động sẽ chạy code của nó. Nếu theme của bạn không có một tập tin functions.php nòa bạn chỉ cần tạo một tập tin văn bản đơn giản là functions.php và thêm nó vào thư mục của theme của bạn. Child theme có thể có các file functions.php của riêng chúng, nó có thể được sử dụng để xây dựng trên đầu hoặc hoàn toàn thay thế một trong thư mục parent theme. Một số trong những điều bạn có thể làm với một tập tin functions.php bao gồm sử dụng các hành động WordPress và các filter, bạn có thể bật post thumbnail, các định dạng bài viết, và các menu điều hướng.

Chia sẻ lên: