Thuật Ngữ: Home Page

Home Page là gì

Thuật ngữ Home hoặc Home page ( trang chủ) được sử dụng trong phát triển web để đề cập đến trang chính của một trang web. Nó thường được sử dụng trong các menu chuyển hướng và các yếu tố giao diện người dùng khác của các trang web để hướng những người dùng đến trang chính. Theo mặc định, một trang web WordPress cho thấy một home page cùng với bài viết mới nhất của bạn được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược.

Người dùng có thể, tuy nhiên, lựa chọn để sử dụng một trang tĩnh làm custom homepage của họ. Điều này có thể làm cho trang web cảm thấy ít giống như một blog và giống như một trang web đầy đủ tính năng hơn. Nhiều người sử dụng sẽ chọn để làm điều này nếu họ muốn blog của họ bị hạn chế một phần của trang web.

Có một số cách để thay đổi home page của bạn hoặc tạo một front page tĩnh. Cách thứ nhất là tạo ra một tập tin front-page.php hoặc một file home.php. Thông thường WordPress sẽ phục vụ tập tin index.php của bạn trên trang chủ. Trước khi phục vụ tập tin index.php của bạn WordPress sẽ kiểm tra để xem liệu bạn có một tập tin front-page.php hay không. Nếu bạn có, thì nó sẽ phục vụ file này. Nếu bạn không có một tập tin front-page.php, thì WordPress sẽ kiểm tra để xem liệu bạn có một tập tin home.php không trước khi quay trở lại index.php.

Cách thứ hai để sửa đổi home page của bạn là tạo ra một trang WordPress thường xuyên trong bảng admin của bạn. Từ Settings »Reading, bạn có thể chọn tên của trang bạn vừa tạo ra thành home page của bạn. Bạn cũng có thể chọn một trang khác có bài viết blog của bạn.

Các thuật ngữ khác được sử dụng để chỉ home page là front page, main page, và main index page

Chia sẻ lên: