Thuật Ngữ: Hook

Hook là gì?

Trong theme và phát triển WordPress, các Hook là những chức năng mà có thể được áp dụng cho một Action hoặc một Filter trong WordPress. Các Action và Filter trong WordPress là những hàm mà có thể được sửa đổi bởi các nhà phát triển theme và các plugin để thay đổi các chức năng mặc định WordPress.

Các hàm dùng để thay đổi các Action / Filter trong WordPress có thể được nối vào WordPress. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý rằng các ation và các filter không giống nhau. Các action là hàm thực hiện khi một số sự kiện nhất định trong WordPress. Các Filter cho phép bạn chỉnh sửa các hàm nhất định. Các lập luận sử dụng để nối cả Filter và Action giống nhau. Nhưng chúng khác nhau về tính năng và cách chúng hoạt động.

Ví dụ về một hook được sử dụng với một filter trong WordPress:

function wpb_custom_excerpt( $output ) {
if ( has_excerpt() && ! is_attachment() ) {
$output .= wpb_continue_reading_link();
}
return $output;
}
add_filter( 'get_the_excerpt', 'wpb_custom_excerpt' );

Ví dụ về một hook áp dụng cho một action:

function mytheme_enqueue_script() {
wp_enqueue_script( 'my-custom-js', 'custom.js', false );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'mytheme_enqueue_script' );

Các code ví dụ ở trên tạo ra một hàm mytheme_enqueue_script được nối vào action wp_enqueue_scripts.

Chia sẻ lên: