Thuật Ngữ: Javascript

Javascript là gì?

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được thực hiện trong các trình duyệt để cho phép bên khách hàng script trên user end. Nói một cách đơn giản, nó cho phép các nhà phát triển theme có thể thêm các yếu tố năng động cho các trang web của bạn như một thanh trượt, các cảnh báo hiển thị, các nút, quảng cáo, vv

WordPress chính nó, và các theme và plugin WordPress sử dụng JavaScript cùng sự kết hợp với jQuery, Ajax và các công nghệ web khác để tạo ra các ứng dụng web  nhanh hơn, tốt hơn ,tương tác.

Một tập tin JavaScript có thể được thêm vào với một theme hoặc một plugin WordPress . Nó có thể được gọi trong các hàm wp_register_script() và wp_enqueue_script() . JavaScript cũng có thể được mã hóa trong WordPress theme template, tuy nhiên đây không phải là cách tốt nhất để sử dụng JavaScript trong các theme WordPress.

Nhiều theme WordPress đi kèm với một thư mục js riêng biệt bên trong chúng. Đây là nơi mà các nhà phát triển theme giữ các tập tin JavaScript của họ và gọi chúng trong các tập tin template của WordPress của họ chỉ khi họ cần chúng. Cách tiếp cận này của các queuing script làm cho các trang tải nhanh hơn và tránh tải các script không cần thiết.

WordPress cũng bao gồm một số thư viện JavaScript nơi mà các nhà phát triển theme và plugin có thể sử dụng trong các dự án riêng của họ. Nó bao gồm cả jQuery, một số plugin jQuery, các Underscores, JSON for JS, và các thư viện Backbone JavaScript.

Chia sẻ lên: