Thuật Ngữ: Loop

Loop là gì?

Loop, hoặc loop WordPress hoặc simply loop, là mã PHP mà hiển thị bài viết WordPress. Loop được sử dụng trong các theme WordPress để hiển thị một danh sách các bài viết trong một trang web.

Bên trong loop có một số chức năng được vận hành theo mặc định để hiển thị các bài viết. Các nhà phát triển theme có thể định dạng output bằng cách sử dụng các tag template để tùy chỉnh cách từng bài bên trong loop sẽ được hiển thị. Có một số các Template tag mà chỉ làm việc bên trong loop WordPress và có thể được sử dụng để định dạng, sắp xếp, và xuất bản các dữ liệu bài viết. Loop WordPress được cho là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mã WordPress và cốt lõi của hầu hết các truy vấn bằng cách này hay cách khác.

Hiểu về Loop WordPress – Infographic

Chúng tôi đã tạo ra một đồ họa thông tin để phá vỡ các điều khó hiểu của loop WordPress cho những người mới bắt đầu.

 

loop-infographic

Nguồn wpbeginner

Một cách sử dụng ví dụ của simple WordPress loop:

<?php

// checks if there are any posts that match the query
if (have_posts()) :

// If there are posts matching the query then start the loop
while ( have_posts() ) : the_post();

// the code between the while loop will be repeated for each post
?>

<h2 id="post-<?php the_ID(); ?>"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

<p class="date-author">Posted: <?php the_date(); ?> by <?php the_author(); ?></p>

<?php the_content(); ?>

<p class="postmetadata">Filed in: <?php the_category(); ?> | Tagged: <?php the_tags(); ?> | <a href="<?php comments_link(); ?>" title="Leave a comment">Comments</a></p>

<?php

// Stop the loop when all posts are displayed
endwhile;

// If no posts were found
else :
?>
<p>Sorry no posts matched your criteria.</p>
<?php
endif;
?>

BẠN CẦN HỖ TRỢ VỀ

Viết Blog

Bảo Mật

Sửa Lỗi

Tăng Tốc

SEO

Bán Hàng

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Thuật Ngữ: Filter

Filter là gì? Trong WordPress, filter là những hàm mà có thể được nối với một event ( được gọi là các hook). Trong thời...

Thuật Ngữ: Hệ thống quản lí nội dung (CMS) là gì?

Thuật Ngữ: CMS là gì Một hệ thống quản lý nội dung hay CMS là một phần mềm làm dễ dàng việc tạo lập, chỉnh...

Thuật Ngữ: User Role

User role là gì? Một vai trò người dùng ( user role) xác định quyền truy cập cho người dùng thực hiện một nhóm các...

VPS NÊN DÙNG

BÀI VIẾT LIÊN QUAN