Thuật Ngữ: Navigation Menu

Navigation Menu là gì

Các Menu điều hướng (Navigation Menu) , hoặc chỉ đơn giản là Menu, là một tính năng theme của WordPress cho phép những người dùng tạo các menu chuyển hướng bằng cách sử dụng Menu Editor tích hợp nằm trong khu vực WordPress admin phía dưới Appearance »Menus.

Các menu điều hướng cho phép các nhà thiết kế theme cho phép các người dùng tạo các menu tùy chỉnh của riêng mình. Các menu mặc định sẽ chỉ liệt kê các trang WordPress hiện tại. WordPress hỗ trợ nhiều menu khác như vậy một theme có thể có hỗ trợ cho nhiều hơn một menu điều hướng (ví dụ menu header và footer). Người dùng có thể thêm các bài viết, các trang, và các liên kết tùy chỉnh vào một menu bằng cách sử dụng tình năng kéo và thả các chức năng. Người dùng cũng có thể thêm các lớp CSS vào các menu item của họ và thay đổi diện mạo của họ bằng cách thêm các custom style.

Tạo và chỉnh sửa các menu điều hướng

navigation-menu

Người dùng có thể sử dụng các widget để hiển thị các menu định hướng tùy chỉnh trong các khu vực khác của các trang web WordPress của họ như các sidebar, và các khu vực Footer.

Dynamic Navigation Menus

Các hook WordPress và các filter cũng có thể được sử dụng để tự động thêm các mục vào các menu cụ thể.

Chia sẻ lên: