Thuật Ngữ: Permalinks

Permalinks là gì?

Các permalinks là các URL cố định của bài đăng blog cá nhân của bạn hoặc trang trên trang web WordPress của bạn. Các Permalink cũng được gọi là các pretty link. Theo mặc định, các URL WordPress sử dụng định dạng chuỗi truy vấn mà có diện mạo như thế này:

http://www.example.com/?p=233

Tuy nhiên bằng cách vào Settings »Permalinks option, bạn có thể sửa đổi các thiết lập để thay đổi các chuỗi truy vấn thành các chuỗi con người có thể đọc được. Thí dụ:

http://www.example.com/2012/10/wordpress-for-beginners/

Có các định dạng đa dạng khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Day and name ( Ngày và tên), mon and name ( Tháng và tên) , Numeric ( số), Post name (tên bài), và khác. Bất kỳ định dạng mà không phải là một sự mặc định là thân thiện với SEO. Nó chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào sở thích của bạn.

Chia sẻ lên: