Thuật Ngữ: PHP

PHP là gì?

PHP là mộtngôn ngữ lập trình và script nhằm để tạo ra các trang web tương tác năng động. WordPress được viết bằng PHP như một ngôn ngữ script. Cũng giống như WordPress, PHP cũng là một mã nguồn mở.

PHP là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. Khi một người dùng yêu cầu một trang web có chứa mã PHP, các mã được xử lý bởi các module PHP được cài đặt trên máy chủ web. PHP pre-processor sau đó sẽ tạo ra HTML output để hiển thị trên màn hình trình duyệt của người dùng.

Ví dụ về mã PHP đơn giản:

<? Php
echo "Hello, World!";
?>

Trong các tập tin WordPress PHP thường có một phần mở rộng .php. PHP có thể được sử dụng trong các tài liệu HTML. PHP pre-processor chỉ xử lý mã bên trong thẻ mở php <? Php và thẻ đóng ?>.

Ví dụ mã PHP bên trong một tài liệu xHTML.

<! DOCTYPE html>
<Html <language_attributes php (); ? >>
<Head>
<Meta charset = "<? Php bloginfo ( 'charset');?>" />
<Title> <? Php bloginfo ( 'name'); ?> </ Title>
</ Head>

Một người sử dụng WordPress không cần phải học PHP để sử dụng, vận hành, hay quản lý một trang web được cung cấp bởi WordPress.

Hầu hết người dùng có thể sử dụng WordPress mà không bao giờ cần phải học lập trình hoặc codetrong PHP. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn phát triển các theme và plugin WordPress hoặc sửa đổi hành vi mặc định của WordPress bằng cách sử dụng các actions và các filter, thì họ sẽ cần phải tìm hiểu cú pháp cơ bản của PHP cùng với HTML và CSS.

Chia sẻ lên: