Thuật Ngữ: Post slug

Post slug là gì?

Post slug ( slug của bài viết) là tên hợp lệ URL và thân thiện với người dùng của một bài viết. Hầu hết cách sử dụng phổ biến của tính năng này là để tạo ra một permalink cho mỗi bài đăng. WordPress tự động tạo ra các post slugc từ tiêu đề của bài đăng. Tuy nhiên, nó không được sử dụng trong URL cho đến khi các permalink tùy chỉnh được kích hoạt để sử dụng “% postname%” trong cấu trúc URL. Các permalink có thể được kích hoạt từ Settings »Permalinks. Một khi điều này được thực hiện post slug thay thế “% postname%” trong cấu trúc tùy chỉnh permalink.

Khi các permalink được kích hoạt, các URL sau sẽ xuất hiện bên dưới các tiêu đề bài viết trong màn hình Post Edit, như thế này:

post-slug

Post slug cũng có thể được thay đổi từ các bài viết bằng cách nhấp vào nút Quick Edit bên dưới mỗi bài viết. Điều này sẽ mở quick editor bên dưới tiêu đề mà người dùng có thể thay đổi các post slug trong số những thứ khác.

quickedit-postslug

Nếu tiêu đề bài viết thực sự quá dài hoặc thường xuyên được thay đổi thì một post slug có thể trở nên đặc biệt hữu ích.

Một khi nó được xác định và các bài viết được xuất bản, các post slug không nên thay đổi. Nếu nó được thay đổi thì cùng một nội dung sẽ được công bố trên nhiều trang và bất kỳ các liên kết đến trang cũ hơn của bạn sẽ bị phá vỡ vì permalink bài của bạn bây giờ sẽ khác nhau.

Chia sẻ lên: