Thuật Ngữ: Post Status

Post status là gì?

Post status cho phép người dùng thiết lập một trạng thái quy trình làm việc cho một bài đăng trong WordPress. Có 8 status thái mặc định WordPress sử dụng. Chúng là published, draft, pending, trash, auto-draft, and inherit. Một bài viết cũng có thể có một status “mới” nếu nó vừa được tạo và đã không có bất kỳ status trước đó. Các theme và các plugin WordPress cũng có thể xác định custom post statuses ( các trạng thái bài đăng tùy chỉnh) cho các trang web phức tạp hơn. Những status này cho phép người sử dụng có thể tổ chức các bài viết của họ trong bảng admin. Chúng đặc biệt hữu ích cho các trang web với nhiều tác giả hoặc một quá trình biên tập phức tạp.

post-statusMột số điều mà post status cho phép là với những người dùng làm việc trên một bài viết mà không xuất bản nó và lưu nó như là một dự thảo. Bằng cách này, họ có thể quay lại sau và hoàn thành nó. Nó cũng cho phép người sử dụng có thể sắp xếp các bài viết trong đó cung cấp các bài một status ( trạng thái) “tương lai”, hoặc làm cho bài viết trở nên riêng tư. Các tập tin đính kèm có một post status là “inherit” ( kế thừa). Đối với các blog nhiều tác giả trạng thái “pending” có thể có ích như là những người đóng góp có thể gửi bài viết để xem xét trước khi xuất bản.
Dự kiến, trong các phiên bản tương lai của WordPress sẽ có nhiều điều khiển biên tập được bổ sung vào các chức năng post status. Ngay bây giờ những người dùng có thể mở rộng chức năng này bằng cách sử dụng các plugin, ví dụ như Edit Flow.

Chia sẻ lên: