Thuật Ngữ: Post Types

Post types là gì?

Post type là một thuật ngữ dùng để chỉ các loại nội dung khác nhau trong một trang web WordPress. Năm 2003, WordPress chủ yếu được đưa ra như là một nền tảng blog. Các bài viết là một thuật ngữ viết blog phổ biến mà được gắn với WordPress và nó phát triển thành một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mạnh. Khi WordPress thêm vào loại nội dung khác nhau, các trang, họ gọi nó là một loại khác nhau của bài hay post type. Trong các phiên bản sau này, WordPress đã thêm khả năng cho các nhà phát triển có thể đăng ký custom post type của riêng họ. Trong tất cả các ý nghĩa thực, post type là content type.

WordPress mặc định đi kèm với các type sau đây:

  • Post
  • Page
  • Attachment
  • Revision
  • Nav menu

Các nhà thiết kế và các nhà phát triển theme có thể thêm các custom post type ( loại bài tùy chỉnh) bằng cách sử dụng một trong rất nhiều các plugin hay các hàm register_post_type. Một ví dụ phổ biến của chúng là Portfolio. Post type này thường được đăng ký bởi các theme Portfolio để có một màn hình tùy chỉnh các danh mục portfolio. Custom post types đã thực sự đẩy WordPress hướng tới một hệ thống quản lý nội dung thực sự bởi vì bây giờ nó đang được sử dụng để cấp nguồn cho tất cả các type của các trang web khác nhau chẳng hạn như các trang web bất động sản, cơ sở dữ liệu phim, danh mục đầu tư, vv

Tại WPBeginner, chúng tôi đang sử dụng custom post type để hiển thị rất nhiều nội dung đa dạng khác nhau. Thuật ngữ này mà bạn đang xem là một custom post type. Phần WordPress coupons của chúng tôi cũng được cung cấp bởi một loại bài tùy chỉnh.

Chia sẻ lên: