Thuật Ngữ: Primary menu

Primary menu là gì?

Một primary menu là một menu chính được chọn là menu cơ bản trong WordPress Menu Editor. Một theme WordPress có thể hỗ trợ một hoặc nhiều  menu điều hướng tại các địa điểm khác nhau trong theme. Những menu có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng WordPress Menu Editor được tích hợp nằm ở Appearance »Menu.

Hầu hết các theme WordPress có các menu location mà người dùng có thể chỉnh sửa, điền vào mỗi menu với các item của riêng họ. Tuy nhiên, nếu người dùng không  chỉnh sửa các menu, hầu hết các theme sẽ liệt kê các trang như các một danh sách menu theo mặc định. Mục đích của một primary menu là cho phép các theme sử dụng nhiều hơn một menu trên một trang web (ví dụ: một menu ở trong các tiêu đề, một ở cuối trang). Nó cũng cho phép người dùng lưu các menu và chuyển đổi giữa các menu mà họ đã tạo ra.

Chia sẻ lên: