Thuật Ngữ: Settings

Settings là gì?

Tab Settings ( thiết lập) trong sidebar WordPress Admin là hub trung tâm để tinh chỉnh các thiết lập cho các phần khác nhau của một trang web WordPress. Nó chứa nhiều panel phụ và nhiều plugin WordPress cũng thêm trang thiết lập của chúng như  một menu dưới tab Settings. Click vào đó người dùng sẽ được đưa đến  Settings »General. Các bảng phụ mặc định ở phía dưới tab Settings là Reading, Writting, Discussion, Media và Permalinks.

wordpress-settings-menu

Chỉ có một người sử dụng với vai trò người dùng là Administrator mới có quyền truy cập vào các tab Settings.

General là nơi chứa các thiết lập như Site Title ( tiêu đề trang), Tagline, WordPress URL, URL trang web, E-mail, tùy chọn đăng ký, và nhiều tùy chọn khác nói chung cho các trang web WordPress.

Writting chứa các thiết lập liên quan đến các định dạng bài viết và tùy chọn phân loại ( category).

Reading có các thiết lập liên quan đến trang web trang chủ, bao nhiêu bài viết được hiển thị trên mỗi trang, các mục RSS được hiển thị, toàn bộ văn bản hay chỉ bản tóm tắt sẽ được hiển thị, và một tùy chọn để ngăn cản các công cụ tìm kiếm index trang web.

Discussion có các thiết lập liên quan đến link các bài viết với các blog khác được tham chiếu, cài đặt bình luận, các thông báo e-mail cho bình luận, và các tùy chọn để điều tiết bình luận

Media chứa các thiết lập liên quan đến tải và quản lý các hình ảnh và các media khác trong WordPress. Những điều như kích thước hình ảnh và các tùy chọn cắt hình có thể được quản lý ở đây.

Permalinks chứa các thiết lập liên quan đến cấu trúc URL của trang web. Các thiết lập này làm cho nó dễ dàng hơn cho người dùng để tìm và nhớ URL của bài viết cụ thể. Sử dụng cấu trúc chính xác cũng sẽ giúp đỡ việc tổ chức tốt hơn các bài viết trong các chuyên mục khác nhau. Tùy chọn trong thiết lập này cho phép bạn kiểm soát việc bạn muốn phản ánh ngày trong các URL của bạn hoặc chỉ là tiêu đề và danh mục, hoặc kết hợp cả hai.

Chia sẻ lên: