Thuật Ngữ: Tag

Tag là gì?

Tag là một trong những nguyên tắc phân loại ( taxonomy) được xác định trước trong WordPress. Người dùng có thể thêm các tag vào bài viết WordPress của họ cùng với các category. Tuy nhiên, trong khi một category có thể bao phủ một loạt các chủ đề lớn thì các tag nhỏ hơn về phạm vi và được tập trung vào một chủ đề cụ thể. Hãy nghĩ về chúng như những từ khóa được sử dụng cho các chủ đề được thảo luận trong một bài cụ thể.

Trong WordPress, nếu người dùng không chọn một category cho một bài, thì nó được tự động đưa vào các category mặc định. Tuy nhiên, các tag không được tự động thêm vào một bài trừ khi chính người dùng chúng, điều đó làm cho chúng hoàn toàn tùy chọn, nhưng không có giới hạn nào cho việc bạn có thêm thêm bao nhiêu tag.

Ví dụ: Một bài được đưa vào trong category Book Review có thể chọn việc có các tag như viễn tưởng, kì bí, Stephen King.

wordpress-tagsKhi một khách truy cập nhấp chuột vào một tag họ được đưa đến các trang lưu trữ, nơi tất cả các bài viết với từ tag đó được liệt kê. Tag cũng có thể được hiển thị ở một trong các sidebar bằng cách sử dụng một widget.

Các taxonomy cung cấp một cách dễ dàng để sắp xếp nội dung vào các chủ đề. Điều này giúp người quản trị trang web và các nhà xuất bản nội dung có thể tổ chức các nội dung của họ. Điều này cũng giúp khách truy cập trong việc tìm kiếm các chủ đề mà họ có thể quan tâm.

Chia sẻ lên: