Thuật Ngữ: Taxonomy

Taxonomy là gì?

Taxonomy trong WordPress là một trong những thứ mà tất cả mọi người đều sử dụng, nhưng họ lại không biết rằng họ đang sử dụng nó. Xuất phát từ phương pháp phân loại sinh học Linnaean taxonomy, các taxonomy WordPress được sử dụng như là một cách để nhóm các bài và các loại bài tùy chỉnh với nhau. WordPress có hai taxonomy rất phổ biến mà mọi người sử dụng chúng một cách thường xuyên: các Categorie và các Tag.

Bạn cũng có tùy chọn để sử dụng các custom taxonomy để tạo ra các nhóm tùy chỉnh và gộp chúng lại dưới một umbrella. Ví dụ, bạn có một loại bài tùy chỉnh được gọi là Books. Mặc dù bạn có thể sử dụng các category nhưng bạn có thể không muốn dùng cả hai vì chúng được sử dụng khác nhau. Bạn có thể đăng ký một custom taxonomy mới được gọi là Topics. Bạn có thể thêm các chủ đề như: Phiêu lưu, Lãng mạn, Không viễn tưởng ( Non-Fiction), vv Điều này sẽ cho phép bạn và người dùng của bạn sắp xếp sách của bạn bằng mỗi chủ đề ( topic). Taxonomy cũng có thể là ý nghĩa là thứ bậc, nghĩa là bạn có thể có chủ đề chính như: Viễn tưởng, không viễn tường ( Non-Fiction), và trẻ em. Sau đó có các chủ đề phụ của mỗi category ví dụ như tiểu thuyết sẽ có kinh dị như là một chủ đề phụ.

Chia sẻ lên: