Thuật Ngữ: Template Tag

Template Tag là gì?

Một template tag là một hàm PHP được sử dụng để tạo ra và hiển thị thông tin linh động. Các theme WordPress chứa các template khác nhau và các nhà phát triển theme sử dụng các template tag để lấy và hiển thị dữ liệu động. WordPress có nhiều template tag tích hợp có thể được sử dụng trong các theme WordPress. Các plugin và theme WordPress cũng có thể xác định template tag của riêng họ và sử dụng chúng trong các template khác nhau.

Ví dụ:

<?php the_author(); ?>

Các template tag tác giả hiển thị tên của tác giả bài viết trong WordPress.

Ví dụ sử dụng:

<p>This post is written by <?php the_author(); ?><

Các template tag cũng có thể trả về một tập dữ liệu và nhưng người dùng có thể lựa chọn những gì có thể hiển thị bằng cách sử dụng paremeters.

Ví dụ:

<a href="<?php bloginfo('url'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></

Template tag về cơ bản là các hàm PHP, vì vậy bất kỳ hàm PHP nào được xác định bởi một Plugin hoặc theme WordPress có thể được sử dụng như một template tag. Để sử dụng hàm theme như là một template tag, hàm cần được xác định trong tập tin functions.php của theme.

Template tag là các hàm PHP, vì vậy chúng cũng có thể được sử dụng bên trong các hàm PHP và template tag khác. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã xác định một hàm hiển thị một số văn bản.

Ví dụ:

function donation_request() {
$this_article = wp_title('',true);
echo '<p>Hi, if you enjoyed reading '.$this_article.' please consider <a href="http://www.example.com/donate/">donating</a>.';
}

Để sử dụng chức năng này trong một template, thêm dòng mã này:

&lt;?php donation_request(); ?&gt;

 

 

Nhiều template tag cũng có thể được kết hợp để hoàn thành mục tiêu.

Chia sẻ lên: