Thuật Ngữ: Template

Template là gì?

Trong phát triển theme WordPress, một template được định nghĩa là một phần của trang web được tạo ra bởi một chủ đề WordPress.

Ví dụ: header.php là một template mặc định được sử dụng trong hầu hết các theme WordPress. Nó xác định khu vực tiêu đề của các trang web được tạo ra bởi WordPress. Các tập tin tiêu đề thường sẽ được tải trên tất cả các trang của trang web WordPress của bạn, cho phép các thay đổi được thực hiện cho một tập tin duy nhất, mà sẽ được áp dụng trên toàn bộ trang web.

Hầu hết các theme WordPress có một số template mặc định với mã để tạo ra HTML output cho những phần cụ thể của một trang web.

  • Main – index.php. Để hiển thị trang chủ của trang web.
  • Header – header.php. Hiển thị phần tiêu đề ( header).
  • Sidebar – sidebar.php. Tạo ra HTML output cho phần sidebar.
  • Footer – footer.php. Hiển thị phần footer.
  • Theme Funtions- functions.php. Chứa mã và các hàm được sử dụng trong một theme.
  • Single Post – single.php. Hiển thị các trang bài duy nhất ( single post page).
  • Comments – comments.php. Hiển thị các bình luận và mẫu nhận xét.

templates-wp

Template có thể được bao trùm vào nhau. Ví dụ, single.php có thể có các template header, footer, sidebar, và content được đưa vào nó. WordPress cho phép những người dùng thêm bao nhiêu tùy ý họ muốn. Một số theme sẽ có chúng cho các custom loop và cả các sidebar.

WordPress cũng có một hệ thống phân cấp các template. Nếu một theme không có single.php vì một số lý do thì WordPress sẽ tự động dự phòng một các template tổng quát hơn như index.php.

Ngoài những template này, mỗi theme WordPress phải có một tập tin xác đinh style đặt tên style.css.

Chia sẻ lên: