Thuật Ngữ: Terms

Terms là gì?

Trong WordPress, terms đề cập đến các mục ( item) trong một phân loại.

Ví dụ, một trang web có thể categoty là books, politics, and blogging trong nó. Trong khi loại chính category là một taxonomy các mục bên trong nó được gọi là term.

Trước đây các custom taxonomy đã được giới thiệu, WordPress có các template tag để hiển thị các tag và các category. Với sự ra đời của các custom taxonomy, các template tag đã được giới thiệu để xử lý hiển thị các term bên trong các custom taxonomy. Template tag cho các term cũng có thể được sử dụng cho các category, cá tag, mà là ctaxonomy mặc định được tích hợp trong WordPress như là tiêu chuẩn.

Các hàm liên quan đến các term, như hàm the_terms () sẽ hiển thị các term bên trong một custom taxonomy trong WordPress. Các thông số của hàm the_terms () cho phép người sử dụng định dạng chúng để làm cho thông tin trình bày được. Sau đây là một ví dụ về hàm the_terms ():

<?php the_terms( $post->ID, 'category', 'categories: ', ' / ' ); ?>

Các term trong custom taxonomy cũng có thể được hiển thị bằng việc sử các code ngắn, các widget, và các phương tiện khác, tùy thuộc vào cách trang web được thiết lập. Đoạn code trên là để hiển thị nó bằng sử dụng hard code thông qua PHP. Cách hard coded có thể được thuận tiện hơn cho các trang web custom designed, trong khi các phương pháp widget và plug-in có thể hữu ích hơn cho các Template WordPress được thiết kế trước được sử dụng bởi nhiều trang web. Các tùy chọn plugin và code ngắn cũng cung cấp cho các quản trị viên những người không hiểu biết nhiều về công nghệ một phương pháp dễ dàng để thực hiện và điều khiển hiển thị các term trong các custom taxonomy. Bước đầu để thiết lập các code ngắn, một số hard coding vào các tập tin WordPress vẫn phải được thực hiện. Xin vui lòng xem các bài viết liên quan dưới đây để xem chi tiết thêm về điều này.

Chia sẻ lên: