Thuật Ngữ: Child Theme

Child Theme là gì?

Child theme trong WordPress là một theme phụ mà thừa hưởng tất cả các chức năng, tính năng và phong cách của parent theme(theme chính) của nó. Child theme là một cách an toàn để sửa đổi một giao diện WordPress mà không thực hiện bất kỳ thay đổi tập tin parent theme nào. Khi parent theme được cập nhật, những thay đổi được thực hiện trong child theme đều được bảo quản và áp dụng trên các phiên bản cập nhật. Đây là lý do tại sao các child theme là cách an toàn nhất và tốt nhất để thay đổi một theme hiện có. Hơn là sửa đổi các tập tin theme trực tiếp bạn chỉ cần phải ghi đè lên chúng với các mẫu trong các child theme.

Để tạo ra được child theme bạn phải tạo một thư mục trong thư mục theme của bạn cho chủ đề mới. Trong thư mục này, các tập tin duy nhất bạn cần là style.css. Trong phần tiêu đề của tập tin style.css bạn có thể chỉ định các parent theme bằng cách thêm một dòng mẫu vào code bình luận nơi tên của theme được viết. Bởi vì style sheet này được bao gồm sau khi bất kì style sheet của parent theme nó sẽ ghi đè lên bất kỳ style nào trong file style.css của parent theme.

Để áp dụng các thay đổi thì child theme phải được kích hoạt. Các parent theme vẫn sẽ bao gồm bất kỳ chức năng nào mà không được ghi đè bằng các child theme.

Chia sẻ lên: