Thuật Ngữ: Administrator

Thuật Ngữ: Administrator

Administrator là một vai trò người dùng trong WordPress. Khi người dùng cài đặt WordPress, nó tạo ra một người dùng mới với tên đăng nhập và mật khẩu được xác định trong khi cài đặt. Người sử dụng đầu tiên được giao vai trò người dùng là administrator. Họ có thể thực hiện tất cả các hành động trên một trang web WordPress và có đầy đủ các khả năng.

Một người sử dụng với vai trò là administrator cũng có thể thêm và loại bỏ những người dùng khác có cùng vai trò. Khi phân công vai trò administrator cho một người sử dụng, điều quan trọng cần phải nhớ là các administrator có khả năng xóa nội dung.

Administrator là vai trò của người sử dụng duy nhất có khả năng nâng cấp một blog WordPress. Họ có thể thay đổi các theme và chỉnh sửa các file WordPress lõi bằng cách sử dụng theme editor được tích hợp. Họ cũng có khả năng thêm, xóa, và sửa đổi bất kỳ plugin nào trên các trang web trong cùng một cách.

Trong hầu hết các trường hợp chỉ có một quản trị viên. Trong trường hợp của một cài đặt cho nhiều WordPress, một số tính năng của vai trò admin được gán cho vai trò super admin. Các Super admin có thể thay đổi theme, thêm người dùng mới, thêm và xóa các plugin, và quản lý mạng lưới trang web trong khi vai trò của người admin sẽ chỉ là quan tâm tới việc quản lý một trang web duy nhất.

Chia sẻ lên: