Thuật Ngữ: Trash

Trash là gì?

Trash trong WordPress giống như Recycle Bin trên PC hoặc Trash của bạn trong máy tính Macintosh của bạn. Người sử dụng với mức độ cho phép thích hợp (các quản trị viên và biên tập viên) có khả năng xóa một bài viết, trang, và / hoặc các bình luận. Khi bạn xóa các mục, nó được chuyển đến thư mục trash nơi mà nó sẽ ở lại trong 30 ngày. Điều này cho phép bạn, người sử dụng, có thể khôi phục lại bất kỳ mục nào mà bạn có thể đã vô tình xóa. Sau 30 ngày, các mục sẽ bị xóa tự động vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Chức năng trash đã được thêm vào trong phiên bản WordPress 2.9 để giảm nguy cơ của việc vô tình xóa các danh mục.

trash-post

Để khôi phục một mục bị xóa đi tới màn hình list screen, ví dụ:

  • Posts → Tất cả bài viết
  • Pages → Tất cả các trang
  • Comments

Nếu có bất kỳ mục nào trong thùng rác thì người dùng sẽ thấy một liên kết của trang Trash với một số bên cạnh nó:

trashed-posts

Nhấp vào liên kết sẽ hiển thị danh sách các mục đã xóa. Nếu bạn muốn khôi phục một mục, bạn chỉ cần đưa chuột đến một mục, và nó sẽ hiển thị các liên kết là xóa một mục vĩnh viễn hoặc khôi phục lại nó.

restore-trash-wordpress

Chia sẻ lên: