Thuật Ngữ: VPS Hosting

VPS hosting là gì?

VPS hosting là một từ viết tắt cho Virtual Private Server hosting. Các kế hoạch Virtual Private Server hosting cung cấp các máy ảo cho các khách hàng. Khái niệm về ảo hóa tương tự như shared hosting nơi một máy tính server có thể có nhiều trang web chạy trên nó. Tuy nhiên, công nghệ ảo hóa cho phép mỗi tài khoản được coi là máy riêng của mình với các nguồn lực và hệ điều hành của riêng nó.

Ví dụ: Trong một môi trường shared hosting tất cả các khách hàng đang chia sẻ các nguồn tài nguyên của cung một máy tính. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ shared hosting có các kịch bản mà giới hạn các nguồn lực của từng khách hàng, do đó không có một khách hàng nào đang sử dụng được tất cả các nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, khách hàng không được bảo đảm tài nguyên máy tính mà có thể dao động theo thời gian tùy thuộc vào có bao nhiêu khách hàng đang sử dụng các nguồn lực cùng một lúc.

Mặt khác, các kế hoạch VPS hosting có thể đảm bảo các nguồn lực có sẵn cho khách hàng bằng cách sử dụng công nghệ ảo hóa. Điều này cung cấp cho khách hàng với một môi trường hosting ổn định hơn nhiều với một ít hoặc không có biến động với các nguồn lực sẵn có. InMotion Hosting, HostGator, và Site5 là các nhà cung cấp VPS hosting mà chúng tôi khuyên bạn nên dùng. Họ nhanh chóng và rất đáng tin cậy.

Nếu bạn đã từng sử dụng các chương trình như Microsoft Virtual PC, VMware Player, workstation, vv, thì bạn đã sử dụng khái niệm tương tự trên máy tính của bạn. Những phần mềm như vậy cho phép bạn làm điều tương tự trên máy tính cá nhân của bạn bằng cách cho phép bạn vận hành “ảo” trông một môi trường hệ điều hành trên một hệ điều hành khác đã được cài đặt. Số người sử dụng công nghệ này trên các máy tính cá nhân chủ yếu là để thử nghiệm / vận hành phần mềm và các trang web trong môi trường khác nhau mà không phát sinh chi phí mua thêm các máy tính.

Chia sẻ lên: