Thuật Ngữ: Widget

Widget là gì?

Một Widget WordPress là một khối nhỏ thực hiện một chức năng cụ thể. Bạn có thể thêm các widget vào trong sidebar còn được gọi là khu vực widget sẵn sàng trên trang web của bạn.
Widget WordPress ban đầu đã được tạo ra để cung cấp một cách đơn giản và dễ sử dụng cho thiết kế và điều khiển cấu trúc của theme WordPress cho người dùng. Widget có thể được dễ dàng kéo và thả vào một khu vực widget cụ thể. Bạn có thể tìm thấy danh sách các widget có sẵn và các khu vực widget bằng cách vào Appearance »Widgets trong bảng điều khiển WordPress của bạn.

Widget trong WordPress cho phép bạn thêm các nội dung và các tính năng trong các lĩnh vực được widget hóa của theme của bạn mà chủ yếu là sidebar. Tuy nhiên các khu vực widget -ready có thể có trong header, footer, sidebar, bên dưới nội dung, và về cơ bản bất kỳ khu vực nào khác trong theme của bạn. Các khu vực widget-ready mà bạn có trong theme của bạn sẽ thay đổi qua các theme.

Hầu hết các theme WordPress là các widget ready và có nhiều khu vực widget. Tuy nhiên theme không được yêu cầu là phải có các khu vực widget. Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ khu vực widget nào thì nó có nghĩa là theme của bạn không hỗ trợ các widget.

Có rất nhiều loại khác nhau của các widget. WordPress mặc định đi kèm với một vài widget bao gồm category, tag, menu điều hướng, lịch, tìm kiếm, bài viết gần đây vv Nếu bạn kéo các các post widget hiện tại trong một khu vực widget thì nó sẽ chứa một danh sách các bài viết gần đây.

Widget là khu vực mà thực hiện một chức năng nhất định. Các Plugin thường thêm các widget riêng của họ để cung cấp cho người sử dụng kiểm soát nhiều hơn hiển thị các chức năng plugin. Một ví dụ về một widget plugin sẽ được nhà xuất bản Oio cho phép bạn thêm một vùng quảng cáo biểu ngữ cụ thể trong lĩnh vực widget của bạn bằng cách sử dụng các widget.

Chia sẻ lên: