Thuật Ngữ: Wp-config.php

File wp-config.php là gì?

wp-config.php là một trong các file quan trọng trong WordPress. Nó chứa thông tin về các cơ sở dữ liệu, bao gồm tên, host (thường là localhost), tên người dùng và mật khẩu. Thông tin này cho phép WordPress có thể giao tiếp với cơ sở dữ liệu để lưu trữ và lấy dữ liệu (ví dụ như bài viết, người dùng, thông tin cài đặt, vv). File cũng được sử dụng để xác định các tùy chọn nâng cao cho WordPress.

File wp-config.php mặc định không đi kèm với WordPress. Nó sẽ được sinh ra trong quá trình bạn cài đặt, thay vào đó, nó có chứa một file gọi là wp-config-sample.php mà có thể được đổi tên và sử dụng như là wp-config.php để cài đặt và sử dụng WordPress.
Đây phần thông tin quan trọng nhất của wp-config:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Các phần còn lại được hiển thị dưới đây, cũng có cài đặt nâng cao hơn để tinh chỉnh các yếu tố cơ sở dữ liệu khác, các từ khóa bảo mật để cài đặt WordPress của bạn, và các tùy chọn cho developer. Bạn có thể tự động tạo ra một bộ từ khóa bảo mật mới của bằng cách truy cập vào trang web API WordPress.

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');
/**#@-*/
/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each a unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = 'wp_';
/**
* WordPress Localized Language, defaults to English.
*
* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
* language must be installed to wp-content/languages. For example, install
* de_DE.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de_DE' to enable German
* language support.
*/
define('WPLANG', '');
/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*/
define('WP_DEBUG', false);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Chia sẻ lên: